Serwis Bartosz Mówi - Regulamin

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Bartosz Mówi przez Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Nedoszytko z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 30/5  (zwana dalej Operatorem Serwisu lub Operatorem).

§1 Definicje

1. Użyte w Regulaminie Serwisu Bartosz Mówi określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

Serwis Bartosz Mówi (Serwis) – platforma działająca pod adresem bartoszpisze.pl umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora w szczególności umożliwiająca stworzenie i dostęp do Konta Bartosz Mówi

Klient – wyłącznie podmiot leczniczy w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej z późniejszymi zmianami.

Konto Bartosz Mówi (Konto) – wydzielona przestrzeń Serwisu Bartosz Mówi określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Klient.

Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta Bartosz Mówi.

Login – unikalny ciąg znaków będący adresem e-mail, który wraz z Hasłem służy do autoryzacji dostępu do Konta Bartosz Mówi.

Usługi – usługi świadczone w ramach Serwisu Bartosz Mówi, których szczegółowy zakres funkcjonalny zdefiniowany jest na stronach internetowych www.bartoszmowi.pl

Partner – podmiot, który zawarł umowę o współpracy z Operatorem Serwisu Bartosz Mówi lub innym podmiotem.

Prolongata Aktywacji – prawo do korzystania z Konta Bartosz Mówi przez wybrany przez Klienta okres liczony od dnia dokonania Opłaty.

Kod aktywacyjny (Kod) – ciąg znaków umożliwiający Aktywację lub Prolongatę Aktywacji tj. prawa do korzystania z Serwisu Bartosz Mówi.

Umowa –umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Bartosz Mówi.

§ 2 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Serwisu

1.Dla poprawnego działania Serwisu Bartosz Mówi koniecznym jest posiadanie przez Klienta:

2. Komputera osobistego lub laptopa podłączonego do sieci Internet o rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1280x800

3. Zainstalowanej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies oraz obsługą JavaScript. Minimalne, wspierane wersje przeglądarek:

– Google Chrome 45

– Microsoft Internet Explorer 10

– Mozilla Firefox 45

– Safari 8

§3 Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie Usług

1.W ramach Serwisu Bartosz Mówi:

2. Umowa o świadczenie Usług w ramach Serwisu Bartosz Mówi zostaje zawarta poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta.

3. Podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia Usługi Konta Bartosz Mówi Klient zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych pod rygorem dezakrywacji Usługi Konta Bartosz Mówi.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§4 Prawa i obowiązki Klienta i Operatora

1. Klient jest Administratorem Danych przechowywanych na Koncie i decyduje w pełni o celach i środkach ich przetwarzania.

2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zmienianie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, kontrolowanie, usuwanie oraz każdy inny sposób przetwarzania danych zawartych na Koncie.

3. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Konta wyłącznie w sposób i do celów zgodnych z treścią świadczonej Usługi oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Klientów lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu, o którą świadczona jest Usługa.

5. Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Serwisu ani żadnej jego części.

6.  Klientowi zabrania się dokonywania jakichkolwiek działań zmierzających do wprowadzenia awarii lub dysfunkcji Serwisu, łamania zabezpieczeń Serwisu oraz prób dotarcia do danych zapisanych na Kontach pozostałych Klientów przechowywanych w Serwisie.

7. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy na osoby trzecie.

8. Operator obsługuje Serwis oraz świadczy Usługę z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

9. Operator może w każdym momencie bez konieczności informowania Klienta rozbudowywać Serwis o dodatkowe elementy i funkcjonalności oraz naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować Serwis co jednakże nie wpływa na treść świadczonej Usługi na warunkach określonych przez Strony w dniu zawarcia Umowy.

10. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu są wyłączną własnością Operatora.

11. Operator zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Klienta oraz danych zapisanych na Koncie osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

12. Operator zastrzega sobie prawo do:

 1. - okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji
 2. - sporadycznych, krótkich przerw nie dłuższych niż 60 minut w dostępie do Serwisu i Konta bez podania przyczyny
 1. - natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Klient rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub prawa autorskie Operatora, o czym Klient
 2. zostanie niezwłocznie poinformowany przez Operatora
 3. - zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu i Konta

13. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli Klient w sposób rażący lub uporczywy:

 1. - dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu,
 2. - narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
 3. - narusza postanowienia Regulaminu.

14. Klient jest uprawniony do założenia wyłącznie jednego Konta. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta oraz wypowiedzenia Umowy Klientowi w przypadku stwierdzenia rejestracji kilku Kont dla tego samego podmiotu.

§5 Dane osobowe

 1. 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych Klienta jest Operator, który zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. 2. Operator zapewnia Klientowi prawo do wglądu i poprawiania własnych danych osobowych.
 3. 3. Klient zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych w zakresie wymaganym do utworzenia Konta i zalogowania się do Serwisu.
 4. 4. Klient oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych rejestrowych.
 5. 5. Administratorem danych osobowych, w szczególności danych osobowych wrażliwych wprowadzanych i przetwarzanych w ramach Konta jest tylko i wyłącznie Klient.
 6. 6. Operator oświadcza, że infrastruktura teleinformatyczna Serwisu spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r, Nr 100, poz. 1024) w stopniu odpowiednim dla środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim.
 7. 7. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym, jako obowiązkowe są absolutnie niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi przez Operatora.
 8. 8. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z Usługi.
 9. 9. Operator nie dokonuje archiwizacji danych osobowych Klienta. Dane te pozostają w Serwisie, aż do momentu zakończenia świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Klienta. Obowiązek archiwizacji danych po zakończeniu świadczenia Usługi zostaje scedowany wyłącznie na Klienta.
 10. 10. Operator dostarcza wyłącznie narzędzie umożliwiające przechowywanie danych Klienta na czas trwania Umowy, zaś przetwarzania tych danych z wykorzystaniem Serwisu, jako narzędzia dokonuje przede wszystkim Klient, który zobowiązany jest do cyklicznej archiwizacji danych.
 11. 11. Klient upoważnia Operatora do przetwarzania danych osobowych zapisanych na Koncie w celu i w zakresie służącym wyłącznie do realizacji Usługi, a w szczególności do wykonywania kopii zapasowych danych zapisanych na Koncie zgodnie z treścią Usługi.
 12. 12. Wszelkie dane, które mają status danych osobowych, w tym danych wrażliwych, wprowadzane są do Konta wyłącznie przez Klienta w sposób dobrowolny i świadomy.
 13. 13. Klient jest uprawniony do przetwarzania danych, w tym zwłaszcza danych medycznych, które wprowadza do Konta za co ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§6 Dane zapisane na Koncie

 1. 1. Klient w sposób wyłączny zarządza danymi zgromadzonymi na Koncie z poziomu tego Konta, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać te dane.
 2. 2. Operator w ramach świadczonej Usługi nie dokonuje operacji na danych zapisanych na Koncie, ale wykonuje kopie zapasowe w czasie trwania Usługi wyłącznie na potrzeby realizacji Usługi.
 3. 3. Operator zapewnia pełną ochronę danych zapisanych na Koncie przed dostępem osób trzecich.
 4. 4. W trakcie obowiązywania Umowy Klient ma obowiązek do pobrania danych zapisanych na Koncie. Czynność tą Klient powinien wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Dane te są przekazane klientowi w formie elektronicznej po zgłoszeniu do Operatora.
 5. 5. W trakcie eksportu danych przygotowywane jest archiwum zawierające dokument PDF i/lub plik xml z informacjami wprowadzonymi przez Klienta oraz wszelkie pliki będące załącznikami wprowadzonymi do Konta. Archiwum takie Klient ma obowiązek pobrać i zapisać na swoim komputerze.
 6. 6. Możlwiość eksportu jest stale dostępna, również w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy.
 7. 7. Klient zobowiązany jest do eksportu i pobrania danych zapisanych na Koncie do upływu okresu wypowiedzenia. W przypadku braku wykonania tej czynności, po upływie okresu wypowiedzenia dane zapisane na Koncie zostaną nieodwracalnie usunięte przez Operatora, w związku z tym, że Operator nie dokonuje archiwizacji danych Klienta po zakończeniu świadczenia Usługi.
 8. 8. Zaleca się by przynajmniej raz w miesiącu Klient dokonał eksportu i pobrania danych zapisanych na Koncie.
 9. 9. Klient upoważnia i zobowiązuje Operatora do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na Koncie. Kopie te wykonywane są wyłącznie na potrzeby realizacji Usługi.
 10. 10. Kopie zapasowe wykonywane są przez Operatora w godzinach nocnych.
 11. 11. Z chwilą rozwiązania Umowy, tj. ostatnim dniem świadczenia Usługi przez Operatora, Klient oświadcza, iż jest w pełni świadomy, iż Operator dokonuje usunięcia danych zgromadzonych na Koncie oraz usunięcia wykonanych kopii bezpieczeństwa danych.
 12. 12. W sytuacji kiedy Klient uchybi obowiązkowi sporządzenia kopii zapasowej danych zgromadzanych na Koncie do upływu okresu wypowiedzenia Umowy, co skutkować będzie bezpowrotnym usunięciem danych przez Operatora a tym samym ich całkowitą utratą przez Klienta, za zaistniałą sytuację Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdyż zaistniałe uchybienie powstaje z wyłącznej winy bądź niedbalstwa Klienta.

§7 Zabezpieczenia Hasła i Loginu

1. Klient uzyskuje dostęp do Konta oraz danych zapisanych na Koncie poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła.

2. Klient powinien zachować Hasło do Konta tylko i wyłącznie do własnej wiadomości, tj. nie powinien przekazywać ani Loginu ani Hasła osobom trzecim.

3. Jeżeli Klient poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do Konta znalazło się w nieuprawnionym posiadaniu osób trzecich zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zmiany hasła oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora.

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Loginu i Hasła oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby ani Login ani Hasło nie zostały ujawnione oraz wykorzystane przez osoby trzecie.

5. Klient zobowiązany jest do zmiany Hasła raz na 30 dni. Każdorazowa zmiana hasła wymuszana jest przez Serwis.

§8 Wynagrodzenie

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Reklamacja Klienta dotycząca Usług świadczonych w ramach Serwisu Bartosz Mówi winna zostać przesłana Operatorowi Serwisu Bartosz Mówi w formie wiadomoście e-mail na adres kontakt@bartoszmowi.pl i  określać:
 • - dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta;
 • - uwagi Klienta;
 • - okoliczności uzasadniające reklamację Klienta;
 • - ewentualnie sugestie Klienta co do sposobu usunięcia zarzucanej nieprawidłowości.

2. Operator Serwisu Bartosz Mówi obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora Serwisu Bartosz Mówi przez podmioty, za które Operator Serwisu Bartosz Mówi nie ponosi odpowiedzialności bądź działają na rzecz Operatora Serwisu Bartosz Mówi jako podwykonawcy, Operator Serwisu Bartosz Mówi przesyła Klientowi w terminie 7 dni informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.

3. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora Serwisu Bartosz Mówi biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

§10 Odpowiedzialność Operatora

 1. 1. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Klienta do Internetu lub przerw w świadczeniu Usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 2. 2. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 3. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Klienta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Hasła lub Loginu, bądź udostępnieniem przez Klienta Konta osobom nieuprawnionym.
 4. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora.

§11 Rozwiązanie Umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku:

 • - naruszania przez Operatora istotnych obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
 • - jeżeli Klient nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian, w przypadku złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zaprezentowania nowej treści Regulaminu lub jego zmiany;
 • - w przypadku cesji praw i zobowiązań Operatora na podmiot trzeci.

2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 1, Operator sporządza kopię danych Klienta w momencie otrzymania pisma rozwiązującego Umowę. Kopia ta następnie jest szyfrowana wygenerowanym przez Operatora hasłem i kompresowana do archiwum ZIP. Klient kontaktuje się z Operatorem celem przekazania archiwum.

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym (1) okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Jeżeli umowa została wypowiedziana przez Operatora, Klient nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy Usługa świadczona jest w trybie pasywnym ponad miesiąc.

5. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w trakcie, gdy Usługa znajduje się w stanie aktywnym. W takim przypadku Usługa pozostaje w tym stanie do rozwiązania Umowy lub przechodzi w stan pasywny, jeśli okres stanu aktywnego zakończy się wcześniej, chyba że Strony postanowią inaczej.

6. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić także w trakcie, gdy Usługa znajduje się w stanie pasywnym. W tym przypadku Usługa pozostaje w tym stanie do rozwiązania Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

7. W trakcie okresu wypowiedzenia obowiązkiem Klienta jest dokonanie eksportu danych zapisanych na Koncie.

§12 Postanowienia końcowe.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Operator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie Operator umieszcza na stronie internetowej www.bartoszmowi.pl

3. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Klient Końcowy może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy - w takim przypadku Umowa o świadczenie usług w ramach serwisu Bartosz Mówi ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Po upływie terminu wskazanego zdaniu powyżej Strony wiąże Umowa o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu Serwisu Bartosz Mówi.

4. Niniejszy Regulamin Serwisu Bartosz Mówi obowiązuje od dnia 01.06.2016